Objednávka

Vážení zákazníci,

v prípade, že sa rozhodnete využiť služby našej spoločnosti, prosíme vás, aby ste uplatnili svoje požiadavky formou písomnej objednávky. Písomnú objednávku môžete poslať poštou, faxom, priniesť osobne, alebo poslať mailom na našu centrálnu mailovú adresu ch-print@ch-print.sk ako priložený pdf dokument alebo scan objednávky zhotovenej na oficálnom tlačive vašej spoločnosti. Rovnako je však možné poslať túto objednávku ako prostý mailový text, ktorý však musí obsahovať všetky potrebné údaje pre korektné vystavenie faktúry príp. zmluvy.

Predovšetkým je potrebné, aby objednávka obsahovala úplne obchodné meno zákazníka a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ide o platcu DPH), kontaktnú osobu, bankové spojenie, telefonické prípadne faxové spojenie, spôsob dodania, presný názov DPS alebo špecifikáciu služby, množstvo, termín a požadovaný spôsob dodania. V prípade, že bude adresa dodania iná než je adresa fakturačná, je potrebné túto skutočnosť uviesť v objednávke.

V prípade, že požadujete výrobu nového typu DPS je vhodné k objednávke pridať aj dáta potrebné pre zhotovenie výrobných podkladov. V prípade, že sa jedná o opakovanú výrobu DPS, nie je potrebné zasielať výrobné dáta znova. V prípade, že sa jedná o opakovanú výrobu a podklady nie sú archivované v našej spoločnosti, je potrebné zabezpečiť ich spoľahlivé doručenie.

Obratom vám potvrdíme príjem objednávky na vami zadanú mailovú adresu. Následne spravidla do 24 hodín po obdržaní objednávky vám bude doručené písomné Potvrdenie objednávky, ktoré už deklaruje zaradenie objednávky do výroby. V tomto potvrdení sú už uvedené všetky údaje o prevedení DPS, počty, termín a spôsob dodávky. V prípade, že do 24 hodín neobdržíte aspoň potvrdenie prijatia objednávky, je potrebné nás kontaktovať, lebo sme pravdepodobne objednávku neobdržali.

Objednávka sa stáva záväzná pre obe strany v prípade, že pre výrobu DPS v štandardných termínoch nie je vznesená námietka voči Potvrdeniu objednávky najneskôr do 24 hodín od jeho prijatia a v prípade expresných dodávok najneskôr do 3 hodín od prijatia Potvrdenie objednávky.

V prípade zrušenia objednávky po písomnom potvrdení jej zaradenia do výroby si CH-PRINT a.s. uplatní úhradu nákladov na rozpracovanú výrobu a odberateľ je povinný tieto náklady uhradiť oproti vystavenej faktúre v termíne zodpovedajúcom štandardným platobným podmienkam. objednávka sa stáva objednávka vtedy, ak je odsúhlasená oboma stranami.

CH-PRINT a.s. sa zaväzuje odoslať objednané DPS alebo poskytnúť službu odberateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, ktorý je uvedený v Potvrdenie objednávky ako Termín dokončenia. Tovar sa považuje za dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi a odberateľ je povinný tento tovar, ak bude dodaný spravne a včas, prevzať a zaplatiť.

V prípade, že kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať tovar, ktorý mu bol dodaný, má CH-PRINT a.s.právo žiadať úhradu všetkych nákladov spojených s výrobou DPS resp. poskytnutím služby vrátane nákladov na dopravu. Týmto ustanovením nie je porušené právo na náhradu škody, ktorá bude účtovaná v plnej výške.

V prípade, že vznikne prekážka, ktorá bráni včas zabezpečiť plnenie zo strany dodávateľa, tak sa dodávateľ zaväzuje okamžite kontaktovať odberateľa a dohodnúť predĺženie termínu dokončenia o časové obdobie, nutné k odstráneniu prekážky brániacej vo výrobe resp. v poskytnutí požadovanej služby.