Certifikácia

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť dňa 15.7.2020 v recertifikačnom audite úspešne obhájila certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2016. Táto skutočnosť nás zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu činností vo všetkych oblastiach práce spoločnosti a veríme, že prinesie prospech hlavne našim odberateľom.

Recertifikačný audit vykonala spoločnosť ITQ - INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. Žilina. Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom spoločnosti, ktorí si SMK osvojili a úspešne uplatňujú jeho prvky v každodennej praxi.

certifikát