Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

podľa postupu pre zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, účinnej od 15.6.2021, s ohľadom na MP CKO č. 12 (zákazka nepodliehajúca postupom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Názov zákazky: „Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.“

 

Názov projektu:          Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.
Kód projektu:                         313012Z225
Kód výzvy:                             OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program:                Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Dátum zverejnenia: 14.01.2022

Lehota na predkladanie ponúk: do 02.02.2022, do 10:00 hod.

 

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

 

V Starej Turej dňa: 04.02.2022