Výzva na predkladanie ponúk

Vrámci operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, pripravuje spoločnosť CH-PRINT a.s. realizáciu projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v CH-PRINT a.s. Za týmto účelom predkladá odbornej verejnosti nasledovnú výzvu:

Výzva na predkladanie ponúk

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Názov zákazky:

„Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti
CH-PRINT, a.s.“

 

Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:

Názov:         CH - PRINT, a.s.
Sídlo:           nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
IČO:            363 008 02
Kontaktná osoba:       Ing. Mária Potecká, +421 42 44 43 891

 

Predmet zákazky:

„Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti
CH-PRINT, a.s.“

Druh zákazky:           stavebné práce

Kompletný text výzvy spolu s prílohami resp. odkazom na prílohy je v priloženom dokumente.

 

Priložené dokumenty:

 

V Starej Turej dňa: 17.01.2019