Prúdová zaťažiteľnosť

Všeobecne

Prúdová zaťažiteľnosť uvedená v tomto texte sa týka len dosiek s plošnými spojmi a ich vodičov. Žiadny vplyv zo súčiastok alebo na súčiastky montované a/alebo použité s doskami s plošnými spojmi sa nebral do úvahy. Efekt z akýchkoľvek vonkajších zdrojov tepla, ktorý mohol spôsobiť zvýšenie teploty dosky s plošnými spojmi, je takisto zanedbateľný.

Prúdová zaťažiteľnosť je limitovaná hlavne maximálnou teplotou, ktorej je doska s plošnými spojmi schopná odolávať, ale limitujúci účinok môžu mať aj veľké krátkodobé prúdy, napríklad rázové a ďalšie javy, ako roztavenie vodiča, mechanické sily spôsobujúce ohyb alebo tepelná rozťažnosť.

Rast teploty spôsobený rozptylom energie sa môže vyskytovať:

 • miestne alebo rozptýlený na veľkej ploche - krátkodobo alebo trvalo

Hodnota teploty závisí od mnohých faktorov, ako sú:

 • Rozptyl elektrickej energie:
  • energia rozptýlená na jednotku plochy
  • distribúcia rozptýlenej energie na doske s plošnými spojmi
 • Detaily dosky s plošnými spojmi
  • rozmery dosky s plošnými spojmi
  • rozmery dosky s plošnými spojmi
  • množstvo a zloženie kovu
 • Montáž dosky s plošnými spojmi:
  • montážna poloha (napríklad horizontálna, vertikálna)
  • zapuzdrenie a vzdialenosť od stien
  • vzdialenosť od susedného bloku, napríklad dosky s plošnými spojmi
 • Tepelné vyžarovanie:
  • koeficient vyžarovania povrchu dosky s plošnými spojmi
  • teplotný rozdiel medzi doskou s plošnými spojmi, susednými povrchmi a ich absolútna teplota
 • Vedenie tepla k montovaným zariadeniam:
  • prúdenie tepla
  • prirodzené prúdenie
  • nútené prúdenie chladenia

Tento zoznam nie je úplný. Niektoré faktory navzájom súvisia a sú od seba závislé. Väčšina faktorov závisí od jednotlivých prípadov a nemôže byť zovšeobecnená. Správny výpočet preto možno urobiť len pre konkrétny prípad; vyhodnotenie s uspokojivou presnosťou je veľmi komplikované.
V mnohých prípadoch však môže byt dostatočný aj odhad. Informácie nachádzajúce sa v tomto texte boli pripravené na pomoc pri odhade rastu teploty a prúdových limitov, t.j. elek-trického zaťaženia. Informácia je založená na meraniach a skúsenostiach, ale malo by sa vziať do úvahy, že informácia a jej využitie na odhadnutie teplôt alebo prúdových limitov nutne zna-mená predpoklad zovšeobecnenia alebo zjednodušenia, čo vedie k limitovanej presnosti.
Ak nestačí odhad, t.j. ak je prúdová zatažiteľnosf dôležitá, alebo ak hrozí nebezpečenstvo te-pelného poškodenia, musí sa prúdová zaťažiteľnost určiť meraním teplotného rastu vodiča pod prúdom. Musí sa dbať o to, aby sa brali do úvahy extrémne operačné podmienky (elektrické a okolia) a použila sa plne osadená a plne zaťažená doska s plošnými spojmi.

Prejdi na ďaľšiu stránku - Jednosmerný prúd