Dáta pre fotoploter

Dáta pre fotoploter aj pre ovládanie CNC vŕtačky sú väčšinou generované jedným CAD systémom, ale ako už bolo uvedené, tento je u viacerých zákazníkov rôzny, a preto aj tu prichádza k tomu, že prichádzajúce dáta majú rôzne formáty. V oblasti tohto typu dát (dát pre fotoploter) je však ich unifikácia na oveľa vyššom stupni ako u vŕtacích dát.

Vo všeobecnosti možno povedať, že sme schopní použiť nasledujúce kombinácie formátov dát:

1. GERBER 274X

- je naprogresívnejším vektorovým jazykom pre náš fotoploter. Má v hlavičke datového súboru integrované použité d-kódy , čo znižuje na minimálnu mieru možnosť chyby z dôvodu zámeny d-kódu.. Tento typ jazyka môže tiež využívať tzv. užívateľské apertúry, definícia ktorých je takisto v úvode dat. súboru a ktoré môžu rádovo znížiť veľkosť dat. súboru.. Je však dôležité, aby zákazník pri generovaní dát pamätal na to, že d-kódy menšie ako 10 milsov už nie sú automaticky transformované na 10 milsov, čo bola u predošlého fotoplotra QUEST limitná hrúbka čiary, ale budú vykreslené v definovanej-požadovanej hrúbke čiary. Toto môže byť v niektorých prípadoch nežiadúce, pretože na plošnom spoji so štandardnou hrúbkou cu-fólie budú čiary menšie , ako 10 mil odleptané.

Najčastejšie koncovky tohto formátu sú :
*.GBR
*.GEA, *.GEB, *.GEM
*.GBA, *.GBB, *.GBM
*.GBL, *.GTL, *.GBM, *.GTM

Datový ASCII súbor formátu RS274X má súradnice otvorov v tvare popísanom v prílohe č.2

2. GERBER 274D

- vygenerovaný podľa našich d-kódov (bez txt súborov s údajmi o typoch cloniek).
Podľa doterajšej praxe a na základe splnenia našich požiadaviek väčšina prichádzajúcich dát pre fotoploter je v jazyku typu GERBER 274 (alebo aj GERBER-D)a je v palcovej miere. Ako základná jednotka v gerber súboroch slúži 1/1000"(mils).
Prichádzajú však aj gerber súbory generovené v metrickej sústave, alebo s inkrementálnym spôsobom zadávania súradníc,odlišným formátom prípadne s kombináciou uvedených.
Nevyhnutnou podmienkou správneho vykreslenia tohto typu gerber dát je ich vygenerovanie z použitím referenčnej tabuľky D-kódov (tabuľka priradenia cloniek)pre náš fotoploter (Príloha č.9). Dá sa povedať že neexistuje jednotná tabuľka d-kódov ktorá by všeobecne platila a preto náš každý nový zákazník obdrží v prípade záujmu kópiu našej referenčnej tabuľky. Pri prípadnej úprave referenčnej tabuľky musia byť s jej úpravou oboznámení všetci zákazníci, ktorých naše staršie ref. tabuľky by mohli viesť k chybnému vykresleniu dát.
Z týchto dôvodov a z dôvodu snahy o ústretovosť k zákazníkom sa v súčasnosti začína viac presadzovať formát 1 a 3 . Datový ASCII súbor formátu RS274 má súradnice otvorov v tvare popísanom v prílohe č.3

3. GERBER 274D

- spolu s txt súborom s údajmi o typoch použitých d-kódov
Jedná sa o rovnaký formát dát ako u predošlej skupiny s výnimkou toho, že zákazník nie je limitovaný použitím našej vlatnej referenčnej tabuľky, ale má úplnú voľnosť vo voľbe typu, veľkosti a počtu použitých apertúr, čo je veľmi dôležité hlavne u nových zákazníkov, použití smd súčiastok a možností návrhára DsPS. V minulosti bránila širšiemu využitiu tohto formátu veľká časová náročnosť pri prepise referenčných tabuliek, ktoré pri tomto type zadávania, môžu byť rôzne aj u dvoch gerber súboroch toho istého DsPS. Úplnú zmenu do tejto oblasti prinieslo zavedenie použitia CAD- systému ECAM, ktorý umožňuje okrem ďaľších funkcií programovateľný import referenčných tabuliek. (Podrobnejšie v manuále ECAM a tiež v novšej verzii tohto systému CAM350)

Najčastejšie koncovky txt súborov popisujúce apertúry sú:
*.XRF / TOOLKIT
*.GPI / REDAC
*.USR / CADSTAR
*.REP / PADS
*.LST / PADS
*.GAP / ECAM
*.MAP / GERBTOOL
*.REP / ZUKEN
*.APT / PROTEL, SCITEX
*.APR / ORCAD , PCAD, TANGO
*.TOL / ORCAD
*.APT / ALLEGRO, MENTOR
*.TXT / ALLEGRO
*.CON / BARCO
*.ACF / INTERGRAPH
*.ENV / LAVENIR
*.FMT / MAXEDS

4. EMMA (MARCONI)

V súčasnosti menej používaný jazyk.Aj on využíva princíp referenčnej tabuľky (vlastnej), ktorú musia mať uživatelia fotoplotra jednotnú. Z nižšie uvedených dôvodov data dodané v tomto jazyku transformujeme pomocou konverzného programu "EMMAGERB" do jazyka gerber. Pri transformácii sa postupuje podľa manuálu. Tento program implicitne predpokladá, že EMMA je vygenerovaná v metrickej sústave. Výstupný konvertovaný GERBER je v sústave anglickej. Pokiaľ by vstupná EMMA bola v sústave anglickej, je nutné ju pred konverziou preložit z anglickej do metrickej sústavy, čo sa vykoná programom emma_em.

Najčastejšie koncovky tohto formátu sú:
*.EMA
*.2AP, *2BP

Datový ASCII súbor formátu EMMA má súradnice otvorov v tvare popísanom v prílohe č.4

5. HPGL - s uvedením šírky použitého pera

Je u nás najmenej využívaným jazykom fotoplotra. Tento typ datových súborov je možné spracovať viacerými spôsobmi:
priamym vykreslením na fotoplotri MIVA1602 - je nutné poznať šírku čiary, ktorá bola zadaná pri generovaní HPGL transformovaním do jazyka GERBER programom Toolkit, alebo Ecam.
transformovaním do jazyka EMMA programom AutoCad.
úplným prekreslením v programe Ecam

Najčastejšie koncovky tohto formátu sú:
*.PLT
*.HP

Všetky tieto grafické jazyky patria do skupiny označovanej ako vektorová.
Fotoploter Miva1602 umožňuje spracovávať aj ratrovú grafiku. U tohto typu dát neexistuje nijaká referenčná tabuľka, ako tomu bolo u predošlej skupiny, ale tu je dôležité s akou hustotou DPI ( dot per inch = počet bodov na palec) boli data vygenerované . Fotoploter dáva uspokojivé výsledky s hustotou 1270dpi.

6. POSTSCRIPT - s vytlačeným kontrolným výstupom

- pred vykreslením je nutná vizuálna kontrola dát pomocou prehliadača GHOSTSCRIPT. Po nej sa na fotoplotri zvolí DATA-MIVASCRIPT a je možné vykreslenie.

Najčastejšie koncovky tohto formátu sú:
*.EP
*.EPS

7. BITMAP - s vytlačeným kontrolným výstupom

Aj u tohto typu dát je pred vykreslením nutná kontrola dát pomocou prehliadača GHOSTSCRIPT. Po kontrole sa na fotoplotri sa zvolí DATA-BITMAP a nasleduje vykreslenie.

Najčastejšie koncovky tohto formátu sú:
*.BMP
*.PCX

Kontrolné výstupy slúžia pre porovnanie zobrazenia prehliadača (zodpovedá výstupu fotoplotra) s požadovanou realitou.

Vráť sa späť na Vŕtacie dáta