Technická príprava výroby

Filmové predlohy - filmové obrazce na ktorých sú:

 • motív plošného spoja strany spojov
 • motív plošného spoja strany súčiastok
 • nespájkovateľná maska strany spojov
 • nespájkovateľná maska strany súčiastok
 • maska pre smd-pastu strany spojov
 • maska pre smd-pastu strany súčiastok
 • popis rozloženia súčiastok z pohľadu na stranu spojov
 • popis rozloženia súčiastok z pohľadu na stranu súčiastok

Výkresová dokumentácia - technické výkresy na ktorých sú:

 • motív plošného spoja strany spojov
 • motív plošného spoja strany súčiastok
 • nespájkovateľná maska strany spojov
 • nespájkovateľná maska strany súčiastok
 • maska pre smd-pastu strany spojov
 • maska pre smd-pastu strany súčiastok
 • popis rozloženia súčiastok z pohľadu na stranu spojov
 • popis rozloženia súčiastok z pohľadu na stranu súčiastok
 • vŕtací výkres
 • frézovací výkres
 • výkres neštandardných otvorov
 • výkres celkovej zostavy (pohľad na osadenú dosku s mechanickými súčasťami)
 • výkres výslednej dosky (...)

Zakázky na ktorých treba urobiť filmové predlohy alebo vŕtacie dáta.

Pre zhotovenie podkladov pre výrobu je nutné dodať dáta pre fotoploter, ako aj dáta pre cnc vŕtačku. Podrobnejší popis oboch typov dát je možné nájsť v spodnej časti tejto stránky.

Zakázky s už hotovými filmovými predlohami alebo vŕtacími dátami.

Pri zakázke, v ktorej zákazník už má urobené filmové predlohy je dôležité ich správne vyhotovenie, v závislosti od požadovaného množstva a povrchových úprav, ako aj prítomnosť pozit., alebo negat. filmov. Ak negatívy nie sú pripravené, zhotovia sa v CH-PRINT, a.s. kontaktným kopírovaním. Podrobnejšie o voľbe negatívnych filmov v tabuľke uvedenej v prílohe č.8.

Ďalej je nutné, aby dodané filmové predlohy spĺňali nasledujúce zásady:

 • správna strana emulzie (emulzia musí byť na tej strane filmu, z ktorej je čitateľný text umiestnený na plošnom spoji) ak je emulzia filmov na opačnej strane, do množstva max 20ks (1ks plochy min 1ddm) DsPS s hrubšími vodivými cestami (min 0.5mm) je to ešte prijateľné. Na zvyšných filmových predlohách sa pomocou špeciálnych filmov emulzia kontaktným kopírovaním otočí.
 • ak na filme (v zmysle v motíve) nie je žiadny identifikačný text identický s názvom v objednávke, určujúci totožnosť filmu, je nutné tento doplniť (fixou,...).
 • v prípade masky je nutné, aby obrysy PS boli zakryté rámikom, ktorého hrúbka je minimálne 0,6mm. Optimálna hrúbka rámika je 1mm.
 • pre množstvá väčšie ako 50ks (plochy min 1ddm) sa je nutný výkres vŕtania.

Choď ďalej na Vŕtacie dáta alebo na Dáta pre fotoploter