Vŕtacie dáta

Slúžia na ovládanie CNC vŕtačky , nesú údaje o polohách otvorov, priemeroch nástrojov, druhu DsPS, offsete,príreze... Data sú spravidla generované rôznymi CAD systémami a mávajú najrôznejšie formáty. Vo všeobecnosti možno povedať, že spracovávame datové súbory generované pre CNC zariadenia typu Aritma, Excellon, Merona, Sieb-Mayer, Vero, Micronic.

Tieto datové súbory bývajú generovené v palcovej, alebo metrickej sústave, s absolútnym, alebo inkrementálnym spôsobom zadávania súradníc otvorov .Formát súradníc býva buď so skutočnou desatinnou čiarkou [d.č.], alebo s fiktívnou d.č. s rôznou polohou d.č. z pravej strany a z rôznym spôsobom orezania neplatných miest súradnice.

V CH-PRINT a.s. používame pre cnc vŕtačky formát nasledujúcich parametrov:

 • Sieb-Mayer 1000
 • metrická miera
 • absolútny sôsob odmeriavania
 • digits 4/2 (Ako základná jednotka v našich dat. súboroch slúži 1/100mm.)
 • Orezávanie núl zľava - Leading, alebo none

Aby bolo možné použiť datové súbory dodané zákazníkom, musí byť ich formát upravený do tvaru, ktorý je schopný spracovať operačný systém našeho CNC zariadenia. Je dôležité, aby zákazník dodal nielen datový súbor (*.drl), ale aj súbor (*.doc) obsahujúci údaje o veľkosti použitých vrtákov a u dvojstranných DsPS informáciu o tom či sa jedná o veľkosť vrtákov, alebo dier po prekovení, prípadne výkres vŕtania. Pre vŕtanie je možné používať priemery vrtákov uvedených v prílohe č.5

Upravený vŕtací datový ASCII súbor formátu Sieb-Mayer má súradnice otvorov v tvare popísanom v prílohe č1. V jednom súbore môže byť použitých najviac 8 vrtákov.
Súradnice otvorov musia byť v metrickej sústave a to buď s fiktívnou, alebo skutočnou desatinnou bodkou na druhom mieste sprava .

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce odlišnosti vyžadujúce si následnú úpravu dát. súboru patria:

 • medzery medzi označením súradnice a jej hodnotou
 • nesprávne označovanie vrtákov (T001,T002...)
 • chýbajúci riadiaci znak CR alebo LF ===> celý súbor sa javí byť v jednom riadku
 • použitie palcovej sústavy
 • trailing zerro
 • použitie iného formátu ako metric 4/2
 • u jednostranných DsPS vrtanie zo strany súčiastok - zrkadlové(a nie zo str. spojov ako by malo byť)
 • uvedenie len jednej zo súradníc a jej hodnoty (tzv. ťahanie súradn.= ‘modal’)
 • vynásobenie , ak je potrebné s ohľadom na zhotovenú filmovú predlohu
 • chýbajúce , alebo nekompletné údaje o priemeroch vrtákov a ich ďaľších parametrov
 • kompletná grafická editácia CNC dát.
 • inkrementálny spôsob odmeriavania súraníc (a nie absolútny ako vyžadujeme )

Pokiaľ zákazník nedodal vrtací výkres a jedná sa o 50ks (plochy cca 1ddm) a viac , zhotovujeme tento pomocou laserovej tlačiarne .
Pokiaľ sú filmové predlohy DsPS zhotovené ako násobná matrica a vrtanie je len pre jeden kus, je nutné v súlade s filmovými predlohami (čiže s rovnakým počtom kusov a ofsetom v oboch osiach) zhotoviť aj vŕtanie.
Pri nutnosti dovŕtavania otvorov z dôvodu ich nadmernej veľkosti (viac ako 6.35mm) sa tieto priemery v drl súbore vyčlenia do samostatnej skupiny a toto sa uvedie do legendy v doc súbore.
Pri nutnosti dovŕtavania otvorov z dôvodu ich neprekovenosti, alebo neštandartnej veľkosti sa toto uvedie do legendy v .doc súbore.

Choď ďalej na Dáta pre fotoploter alebo späť na 1. stránku TPV